Ansökan om kundkonto

Vi säljer till golv-, bygg- och uthyrningsföretag samt grossister

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

INTEGRITETSPOLICY FÖR HEMSIDAN GOLVPROFIL.SE och GOLVPROFILSHOP.SE
Syftet med denna integritetspolicy är att beskriva hur denna hemsida är administrerad och hur personlig information om användare/besökare på hemsidan behandlas. Integritetspolicyn är också till för att uppfylla informationskraven enligt artikel 13 och 14 i förordningen (EU) 2016/679 (nedan ”GDPR”).
 
Denna policy tillämpas enbart på Golvprofil Sverige AB:s hemsida och ingen annan hemsida som användare kan nå via länkar.
 
Golvprofil Sverige AB, med kontor på Bangatan 14, 52143 Falköping, Sverige (“Bolaget”) är personuppgiftsansvarig, enligt artikel 4 punkt 7 och artikel 24 i GDPR, för behandlingen av personuppgifter som samlas in genom denna hemsida.
 
Behandling av personuppgifter avser en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej eller lagras i en databas, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
 
Bolaget informerar därför dig, som registrerad, enligt artikel 13 och 14 i GDPR att de angivna personuppgifterna kommer att behandlas för de ändamål som anges nedan, manuellt och/eller med hjälp av IT eller telematik.
 
1. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i GDPR, för följande ändamål:
 
- SURFINFORMATION: När de IT-system och mjukvaruprocesser som används för att driva denna hemsida utför sina rutiner och uppgifter, förvärvar de en viss personlig information som implicit överförs genom att kommunikationsprotokoll för internet används. Information under denna kategori är: IP-adress, typ av webbläsare som används, operativsystem, domän och hemsideadress som används för komma till eller lämna hemsidan, information på hemsidans sidor som besöks av användare, tiden som användaren besökte hemsidan, hur länge användaren stannar på varje sida, en intern ruttanalys och andra parameterar om användarens operativsystem och IT-miljö. Denna tekniska information/IT-information samlas in, konsolideras och används helt anonymt. Dessa uppgifter behandlas i syfte att skapa och kontrollera en korrekt användning av denna hemsida, såväl som att samla in anonym statistisk information om användningen av den, som raderas direkt efter behandlingen.

Den lagliga grunden för behandling av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse av att förbättra vår hemsida och våra tjänster.

- INFORMATION SOM TILLAHANDAHÅLLS FRIVILLIGT AV ANVÄNDAREN. Personuppgifter som kan tillhandahållas frivilligt av användaren behandlas endast i den utsträckning användaren samtycker till behandlingen och för följande ändamål.

- TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTER: För att få åtkomst till vissa tjänster som erbjuds på denna hemsida, såsom inloggning, nedladdning av mjukvara, eller för att erhålla nyhetsbrev kommer besökaren att bli ombedd att registrera sig på hemsidan och därmed skapa ett personligt konto. Vid registrering på hemsidan, kommer besökaren få valet att frivilligt tillhandahålla viss personlig information genom att fylla i ett registreringsformulär såsom förnamn, efternamn, hemadress, e-mailadress, mobil och/eller landsnummer. Slutligen kan avsändarens personliga information förvärvas (exempelvis: förnamn, efternamn och e-mailadress) när man frivilligt skickar e-mail till adresserna som anges på denna hemsida. Personlig information som tillhandahålls frivilligt behövs för att skapa ett användarkonto och för andra ändamål som är strikt nödvändigt för, och/eller kopplat till, tillhandahållande och korrekt administration av tjänsterna som efterfrågas, såväl som att besvara generella frågor från användaren genom hemsidan, e-mail eller något annat tillgängligt kommunikationssystem.

Den lagliga grunden för behandling av dessa personuppgifter är ditt samtycke eller, i tillämpliga fall, fullgörandet av ett avtal med dig.

- MARKNADSFÖRING. För att skicka ett e-mail genom vårt nyhetsbrev och annat informativt material och för marknadsföringsändamål.

Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är ditt samtycke.
 
    - PROFILIERING. För profileringsändamål relaterade till marknadsundersökningar och statistisk analys. Denna kategori inkluderar också aktiviteter kopplade eller relaterade till profilering av användaren för att identifiera deras smak, preferenser, vanor, behov och val för att förbättra kvaliteten på tjänsterna som tillhandahålls av Mapei Group.

Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse av att förbättra vår hemsida och våra tjänster.
 
2. Kommunikation av personuppgifterna
 
Personuppgifter kan komma att behandlas av anställda och medarbetare hos Golvprofil Sverige AB  så som ”personer som kontrollerar behandlingen” (dvs. personer som under direkt behörighet från personuppgiftsansvarige eller biträde är behörig att behandla personuppgifter, enligt artikel 4 punkt 10 och artikel 29 i GDPR) och personuppgiftsbiträden.
 
Personuppgifter kan också komma att behandlas av betrodda företag som på uppdrag av Golvprofil Sverige AB eller bolag tillhandahåller tekniska och organisatoriska tjänster. Dessa bolag är direkt behöriga under Golvprofil Sverige AB och utses till personuppgiftsbiträden. Listan över dem uppdateras löpande och är tillgänglig, efter begäran, genom ett meddelande till den ovan nämna adressen eller ett e-mail till info@golvprofil.se.

3. Typen av bestämmelser om personuppgifter och konsekvenser av vägran

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA SOM ERBJUDS PÅ HEMSIDAN
 
För åtkomst till vissa tjänster som erbjuds på hemsidan är det nödvändigt att tillhandahålla personlig information. Vägran att tillhandahålla den nämnda informationen medför att Golvprofil Sverige AB är förhindrad att tillhandahålla de önskade tjänsterna.
 
PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS FÖR MARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL
 
För att fortsätta med behandling för marknadsföringsändamål erhåller Golvprofil SVerige AB ett specifikt, separat, uttryckligt, dokumenterat, på förhand och frivilligt givet samtycke.
 
Genom att ge samtycke till behandling för marknadsföringsändamål, godkänner den registrerade de kommersiella och marknadsföringinriktade ändamålen (inkluderat de följande administrativa och administrativa åtgärderna) och uttryckligen tillåter behandlingen (de medel som används för behandlingen kan vara: samtal med operatör eller annat icke elektroniskt medel, icke telemetriskt och inte heller stöttat av automatiskt, elektroniskt eller telematiska mekanismer och/eller processer och om medlet som används för behandlingen är e-mail, fax, sms, mms, automatiska system utan operatör eller liknande, inklusive elektronisk plattform och annat elektroniskt medel) enligt artikel 6 punkt 1.a GDPR.
 
Vägran att ge samtycke till behandling för marknadsföringsändamål medför inte några konsekvenser för uppfyllande av ett avtal, affärsförhållande eller annan relation med användaren.
 
Den registrerade har rätt att ge samtycke till ytterligare kommunikation till tredje part som då fortsätter behandling för marknadsföringsändamål. Vägran att ge samtycke till ytterligare kommunikation med tredje part som skulle fortsätta behandling för marknadsföringsändamål medför att det inte kommer ske någon ytterligare kommunikation och personuppgifterna kommer att behandlas uteslutande av Bolaget, i den utsträckning den registrerade har gett samtycke till behandling för marknadsföringsändamål.
 
PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS FÖR PROFILIERINGSÄNDAMÅL
Det kan hända att Bolaget, i marknadsföringsändamål och för att förbättra tjänsterna, utför behandling av personuppgifter genom ”profilering”. För sådan behandling och för syftet att färdigställa information, hänvisas till definitionen i artikel 4 punkt 1.4 GDPR som definierar profilering som ”varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person“.
 
För att fortsätta med profileringsaktiviteter erhåller Golvprofil Sverige AB ett på förhand givet och specifikt samtycke från den registrerade.
 
Konsekvensen av att inte ge samtycke till profileringsaktiviteter kan bli att Bolaget inte kan fortsätta med den ovannämnda behandlingen. Den registrerade är fri att samtycka eller ej till behandling för marknadsföringsändamål och inte till profileringsaktiviteter och/eller ytterligare kommunikationer till tredje part som skulle leda till profileringsaktiviteter. Om samtycke inte ges till profileringsaktiviteter och/eller ytterligare kommunikationer till tredje part som skulle leda till profileringsaktiviteter kommer det innebära att inga ytterligare profileringsaktiviteter och kommunikationer till tredje part kommer att ske samt att personuppgifterna kommer att behandlas uteslutande av Bolaget om den registrerade har samtyckt till behandling för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna som är föremål för profileringsaktiviteter kommer inte att vara föremål för avslöjande.
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 
Den registrerade har under alla omständigheter rätt att återkalla sitt samtycke, även om den registrerade att gett sitt samtycke till att Bolaget fullföljer behandling för alla de ovan nämnda syftena. Dock påverkar en återkallelse av ett givet samtycke inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades.
Så som anges i artikel 21 i GDPR, har den registrerade rätt att när som helst invända mot en behandling av sina personuppgifter för de ovan angivna syftena. Vid en sådan invändning ska personuppgifter inte längre behandlas för de angivna syftena.

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

4. Varaktigheten av behandling av personuppgifter
 
Alla personuppgifter samlas in och registreras på ett lagligt och rimligt sätt och för ändamålen ovan angivna. Personuppgifterna behandlas också med hjälp av IT-system och databaser på villkor som i överensstämmelse med de nämnda ändamålen i syfte att säkerställa deras säkerhet och sekretess.
Personuppgifterna kommer att lagras i enlighet med principen om proportionalitet på ett sådant sätt att det är möjligt att identifiera den registrerade tills ändamålen med behandlingen har uppnåtts.
 
5. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Den personuppgiftsansvarige är:
Golvprofil Sverige AB
Bangatan 14
521 43  Falköping
Sverige
 
Så som ovan nämnts kan personuppgifter också behandlas av betrodda företag som på uppdrag av Golvprofil SVerige AB tillhandahåller tekniska och organisatoriska tjänster. Dessa bolag är direkt behöriga under Golvprofil SVerige AB och utnämns som personuppgiftsbiträden. Listan över dem uppdateras löpande och är tillgänglig efter begäran genom ett meddelande till den ovan nämna e-mailadressen eller ett e-mail till info@golvprofil.se.
 
6. Den registrerades rättigheter
 
Enligt artiklarna 13 punkt 2.b och d, 14 punkt 2.c och e, 15, 18, 19 och 21 i GDPR har den registrerade:
a) rätt att av Bolaget begära tillgång till sina personuppgifter, dess rättelse eller radering, begränsning av behandlingen eller att invända mot dess behandling;
b) rätt till portabilitet av personuppgifterna enligt artikel 20 i GDPR;
c) rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd i enlighet med processer och hänvisningar tillgängliga på den officiella hemsidan för myndigheten www.datainspektionen.se.
Rättelse, radering eller begränsning av behandlingen som sker på begäran av den registrerade – med undantag för en omöjlig eller orimlig begäran – kommer att meddelas av Bolaget till dem som personuppgifterna har delats. Bolaget kan komma att meddela namnet på dem till den registrerade om den registrerade begär det.
Utövandet av rättigheter medför inte några restriktioner och är gratis. För att utöva rättigheterna kan den registrerade kontakta den personuppgiftsansvarige genom att skicka ett meddelande till den ovan nämnda adressen eller ett e-mail till info@golvprofil.se.
 
7. Plug-ins på social media

Denna hemsida innehåller plug-ins för vissa sociala medieplattformar (såsom Facebook). Plug-ins på sociala medier är särskilda verktyg som tillåter att funktioner på sociala medieplattformar inkorporeras direkt till hemsidan (såsom en “gilla” funktion på Facebook) och indikeras genom respektive logga på varje social medieplattform.
 
När du besöker en sida på denna hemsida eller interagerar genom plug-ins (såsom genom att klicka på “gilla”-knappen) eller om du väljer att lämna en kommentar, kommer korresponderande information att överföras av webbläsaren till den sociala medieplattformen (i det här fallet Facebook) som kommer att memorera det. För ytterligare information om ändamål, typen av metod för insamling, behandling och lagring av personuppgifter på den sociala medieplattformen och för information om hur du ska utöva dina rättigheter, vänligen se integritetspolicyn för den sociala medieplattformen.
 
8. Länkar till tredje parters hemsidor
 
Det är möjligt att från denna hemsida direkt besöka en tredje parts hemsida genom särskilda länkar. Innehavaren av denna hemsida frånsäger sig allt ansvar för sättet personlig information administreras och hanteras av tredje parts hemsidor och hanteringen av autentiseringsuppgifter som tillhandahålls av tredje parter.
 
9. Cookies

Cookies är informationssamlingar som skickas av en webbserver (t.ex. hemsidan) till användarens webbläsare som automatiskt lagras på användarens dator och sedan automatiskt skickas tillbaka till servern varje gång hemsidan besöks. Standardinställningen för nästan alla webbläsare är att automatiskt acceptera cookies. Denna hemsida använder inte cookies för att överföra information av personlig natur. Användningen av sessionscookies (som inte lagras permanent på användarens dator och raderas varje gång webbläsaren stängs) är strikt begränsade till överföringen av sessionsidentiteter som krävs för att tillåta att hemsidan används säkert och effektivt. Sessionscookies används på den här hemsidan för att undvika behovet av att använda andra IT-tekniker, som potentiellt kan vara skadliga för användarens privata surfing och för att förhindra förvärv av användarens personliga information. Permanenta cookies används också av denna hemsida vilket är cookies som lagras på hårddisken på datorn tills de går ut eller raderas av användaren/besökaren. Genom att använda permanenta cookies, kan besökare på hemsidan (eller andra användare som använder samma dator) automatiskt kännas igenom varje gång de besöker hemsidan. Besökare kan välja i sin webbläsare om alla cookies ska accepteras eller vägras och annars dyker ett meddelade upp varje gång en cookie föreslås så att besökarna kan välja om cookies ska accepteras eller ej. Användaren kan när som helst ändra standardinställningen och inaktivera alla cookies (vilket blockerar dem totalt) genom att välja den högsta skyddsnivån. För ytterligare information om egenskaperna, typ, metod och tillvägagångssätt av radering, avbrytning och inaktivering av cookies som finns på hemsidan, vänligen se den specifika cookiepolicyn.

KÖPVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

ALLMÄNT

För att handla på Golvprofil.se måste du ha ett organisationsnr och godkänd kreditupplysning. Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel, leverantörers prishöjningar och lagerhållning, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

KÖP

När du har lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och Golvprofil. En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen.

Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig, så förbehåller sig Golvprofil rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen så kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning.

Den lägsta ordergränsen som expedieras är 300 kr.

Golvprofil förbehåller sig rätten att neka en order.

PRISER

Priserna som anges är alltid exklusive moms.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informeras du alltid om detta och har då din fulla rätt att ändra eller annullera din beställning.

Falska beställningar
Vid upptäckten av eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök så kommer ärendet att polisanmälas.

BETALNING

Faktura Företagskund
Vi erbjuder företag att handla mot faktura.

I samband med att företaget bekräftar en order görs en kreditbedömning, vilket innebär att Golvprofil inhämtar en kreditupplysning. Företaget får genast besked om kreditbedömningen är godkänd. Skulle kreditbedömningen inte bli godkänd kommer inte ordern att behandlas.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ringa oss på 0515-16700. Du kan också skicka e-post till info@golvprofil.se

Återbetalningar
I de fall återbetalningar är aktuella så görs detta i första hand genom återinsättning på kontokort/ bankkonto eller till ett av dig angivet bankkonto. Återbetalningen sker inom några dagar från det att ärendet som orsakar återbetalningen är avslutat.

FRAKT

Efter beställning är gjord skickas inom 24 timmar en leveransbekräftelse till din epost. Den leveranstidpunkt som anges är ett preliminärt datum. Du som kund kommer att bli uppringd av transportföretaget innan leverans och då få närmare information om leveransdag och tid. Våra hemleveranser sker under dagtid om inget annat anges. Vi samarbetar med DHL och Schenker.

För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg om inget annat anges. Om du bor i ett lägenhetshus levereras varorna till porten.

Vid avlastning ska varorna inspekteras noggrant av mottagaren innan leveransen kvitteras. Om några skador kan synas på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan mottagaren kvitterar fraktsedeln. Fraktbolag ställer ej av gods utan kvittens av kund eller för kundens räkning ansvarig mottagare. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs.

Fraktfritt gäller för beställningar över 2500 SEK. För beställningar under 2500 SEK debiteras 250 SEK i fraktavgift.

Leverans till öar:
Vid leverans till öar som saknar broförbindelse avtalas leverans särskilt för pris, leveranstid och leveranssätt. Vid önskemål om leverans till skärgårdsö levererar vi fraktfritt till närmaste kajplats med adress på fastlandet där kund får ta emot leveransen och sedan själv ombesörja vidare transport till ö. Var god och uppge om ni önskar direktleverans till ö redan vid er beställning då vissa varor behöver emballeras på ett visst sätt.

TRANSPORTSKADA

Alla skador som kan uppstå under transporten hem till dig står Golvprofil för. Om du vid mottagandet mot förmodan skulle upptäcka att försändelsen är transportskadad, skall du genast på plats anmäla detta till speditören genom att notera skadan på fraktsedeln innan leveransen kvitteras. Anmäl därefter skadan direkt till vår backoffice-avdelning på tel 0515-16700 så att vi på bästa sätt kan hjälpa dig med reklamationen. Detsamma gäller för eventuella dolda skador som upptäckts på försändelsen. Vi ber dig att göra denna anmälan till oss inom 7 arbetsdagar från mottagandet av leveransen. Det är därför viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant direkt efter att leveransen har utförts.

Om skada har uppstått så får du inte använda produkten utan du ska omgående kontakta vår kundtjänst. Det är också viktigt att du sparar emballaget så att skadan ska kunna besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Beroende på skadans omfattning byts produkten ut eller så skickas en reparatör hem till dig för att åtgärda felet.

För företag gäller leveransvillkor DDU 022 ”Fritt olossat angiven leveransadress”.

fil så tillämpas köplagen. Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 15 % av varans värde tillkomma utöver kostnad för returfrakt.

LEVERANSTID

Golvprofil har som mål att leverera inom 3 dagar från det att beställningen mottagits. De produkter som ej är lagerförda måste beställas från fabrik och dessa produkter har en leveranstid på 5-7 dagar. I de fall leveranstiden som anges på din leveransbekräftelse inte motsvarar dina förväntningar har du givetvis rätt att ändra, alternativt annullera din beställning. Kontakta kundtjänst senast 2 dagar efter du lagt din beställning om du önskar ändra status på din order. OBS! En icke lagerförd vara som har börjat produceras enligt er beställning kan inte ändra status och går därmed ej att makulera.

LEVERANSFÖRSENING

Vid leveransförseningar informeras du alltid om dessa. Orsaker till leveransförseningar är t ex när en leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Golvprofil förbehåller sig rätten till friskrivning från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

EJ MOTTAGEN ORDER

Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut.

ÅGERRÄTT

Konsument

För privatpersoner tillämpar Golvprofil distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Golvprofil uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel på detta är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, såsom måttanpassat golv. Ångerrätten gäller ej vid avtal 11 § punkt 4 som avser: "för en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal". Ångerrätt gäller således inte varor med ett begränsat hållbarhetsdatum, eller som klassas som färskvara som t.ex. golvlack, golv och lim.

Om du som kund vill ångra ett köp ska detta meddelas Golvprofil inom 14 dagar. Anmälan om önskad retur görs via mejl till info@golvprofil.se

Om du som kund inte önskar använda formuläret ovan kan konsumentverkets standardblankett användas. Blanketten finns att hämta hos: https://www.konsumentverket.se/

Du som kund har rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej vara mer omfattande än nödvändigt.

Har varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper kommer Golvprofil debitera dig som kund för värdeminskningen på produkten. Detta gäller även emballaget.

Observera att granskningsrätten ej kan tillämpas på varor som går under 11 § punkt 4 i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Exempel på detta är golvslipmaskiner, golv och batterier. Är du som kund osäker på vilka produkter som omfattas av granskningsrätten, vänligen kontakta kundservice via via info@golvprofil.se.

Vi ber er att returnera varan i originalförpackning eller en likvärdig sådan. Varan ska också returneras komplett om inget annat är överenskommet med Golvprofil.

När returnerad vara är åter på Golvprofils lager återbetalas varans belopp inklusive eventuella leveranskostnader. Dock tillkommer fraktkostnad för returen. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnad eller expeditionsavgift. På det belopp som återbetalas har Golvprofil rätt att göra avdrag för värdeminskning. Värdeminskning uppstår när varan brukats mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper. Om varan returnerats skadad eller om den på annat sätt har brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.

Golvprofil återbetalar beloppet senast 14 dagar från det att varan är åter på Golvprofils lager. Återbetalningen görs via den betalningsmetod som valdes vid köpet.

Spara alltid följesedeln tills returen är godkänd av Golvprofil.

Vid retur från kund till Golvprofil, står kunden för skador som kan uppstå under transporten om du som kund inte använder originalemballage.

Retursätt Returkostnad Exempel
Paket 95 kr Knivblad, tejp
Styckegods 395 kr Golvlister, golv
Pall 795 kr Spackel, lim, golv
Specialtransport        Ring för pris         Spackel, massiva trägolv

Vissa undantag kan förekomma. Vid retur, vänligen kontakta vår kundservice via info@golvprofil.se

Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Du debiteras returkostnad för respektive produktgrupp för outlöst paket som gått i retur.

Företag

I de fall som näringsidkare handlar hos Golvprofil så tillämpas köplagen. Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 15 % av varans värde tillkomma utöver kostnad för returfrakt.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen